ABOUT us

舉重規則

IWF TCRR2020技術和競賽規則
中文舉重規則2017-2020版109.2.1修訂109.02
國際舉重總會2018年1月技術規則與比賽規則暨施行細則
2017技術和競賽規則與條例
2017技術和競賽規則與條例
加重員技術指南
2017年1月1日起 國際舉重總會技術規則修訂
IWF技術委員會 運動員裝備技術指南
舉重規則與裁判執法技巧
2013~2016技術與比賽規則暨施行細則
2011~2012技術及比賽規則
接受